2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Muayenehanemiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak Muayenehanemiz tarafından işlenmektedir. Muayenehane, faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlemektedir.

Bu doğrultuda;

 • Kimlik bilgileriniz (T.C. Kimlik No, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileriz),
 • İletişim bilgileriniz (Adres No, telefon numaralarınız, ikamet adresiniz, iletişim adresiniz, e-posta adresiniz),
 • Özlük Bilgileri (Maaş bilgisi, bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, aile bireyleri ve yakınlık bilgisi),
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler),
 • Müşteri İşlem Bilgileri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik gibi kimlik bilgileri, yazılı ve elektronik mail, telefon iletişim bilgileri),
 • Finans Bilgileri (Banka hesap bilgileri, Fatura bilgileri),
 • Mesleki deneyim bilgileri (Öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, referans bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, bildirilen formlardaki bilgiler),
 • Görsel ve işitsel Kayıtlar (Alınan formalarda yer alan fotoğraf bilgisi),
 • Sağlık Bilgileri (Sağlık Raporları, Reçete Bilgileri, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri (Tanı, Karar, Düşünceler), kişisel sağlık bilgileri),
 • Güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar (Adli Sicil Kaydı),
  gibi kişisel verileriz, Muayenehanemizle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz Muayenehane faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır. Muayenehanemiz tarafından, kişisel veri işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.
 • Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayların başvuru süreçlerini yürütülmesi
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Muayenehanemiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin tanıtımı ve bilgilendirme amacıyla SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İç denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv süreçlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi
 • Randevu Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Reçete Düzenlenmesi
 • Hasta Memnuniyetine İlişkin Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Sağlık Hizmeti Sonrası Destek ve Bilgilendirme Yapılması
 • Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi,
 • İlgili Kişi İçin Sağlık Hizmeti Sunumu,
 • Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi,

Amaçlarıyla, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 4 üncü 5 inci ve 6 ncı maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Muayenehanemizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Muayenehanemizce işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;

 • Muayenehane faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; müşterilerimize, hizmet sağlayanlarımıza, tedarikçilerimize, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimize,
 • İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığına, Gelir İdaresi Başkanlığına, Vergi Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlara,
 • İlgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine,
 • İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasın da ise, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

Yukarıda sayılan ilgili kişi gruplarıyla birlikte özetle, Muayenehanemizin çalışanları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Muayenehane faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Ayrıca 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.